preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

OŠ TORDINCI

MEĐUNARODNA

EKO ŠKOLA

 

 

Rječnici
Lista linkova je prazna
Natječaj za učitelja/icu geografije

Osnovna škola Tordinci raspisuje natječaj za učitelja/icu geografije 1.3.2021. na određeno nepuno radno vrijeme. Tekst natječaja u privitku.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na temelju natječaja za učitelja/icu geografije upućuje 17.3.2021. sljedeći Poziv na testiranje u privitku.

Na temelju raspisanog natječaja za učitelja/icu geografije Osnovne škole Tordinci (KLASA: 602-02/21-03/21, URBROJ: 2196-117-21-01) objavljenog 1. ožujka 2021. godine, škola daje obavijest o izboru kandidata u privitku.

Natječaj za ravnatelja/icu škole

Školski odbor Osnovne škole Tordinci raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Tordinci. Tekst natječaja u privitku.

Natječaj za učitelja/icu geografije i informatike i kuhara/icu

Osnovna škola Tordinci

Školska ulica 26, 32214 Tordinci

KLASA: 602-02/20-03/234

URBROJ: 2196-117-20-01

Tordinci, 14. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Tordinci raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za popunu radnih mjesta:

 1. Učitelj geografije 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno, za rad u matičnoj školi, zamjena za roditeljski dopust,
 2. Učitelj informatike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno, za rad u matičnoj i područnoj školi,
 3. Kuhar – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, za rad u matičnoj školi, zamjena za roditeljski dopust.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola.

Uvjeti: opći i posebni prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnika o radu u OŠ Tordinci.

Prijava treba sadržavati:

 • zamolbu s osobnim podacima (u kojoj mora biti navedena adresa prebivališta i e-mail adresa) - vlastoručno potpisana,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pod istragom glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priloženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tordinci.

Natječaj traje od 14. listopada do 22. listopada 2020. godine.

Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole: Osnovna škola Tordinci, Školska ulica 26, 32214 Tordinci, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Procjena i vrednovanje kandidata bit će obavljena u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, a daljnji podaci vezani uz isto bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole

                                                                     Ravnatelj škole

                                                                     Antun Maletić, dipl. teol.

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na temelju natječaja za učitelja/icu geografije i informatike upućuje sljedeći Poziv na testiranje u privitku.

Na temelju raspisanog natječaja za učitelja/icu geografije, učitelja/icu informatike i kuhara/icu Osnovne škole Tordinci (KLASA: 602-02/20-03/234, URBROJ: 2196-117-20-01) objavljenog 14. listopada 2020. godine, škola daje obavijest o izboru kandidata u privitku.

Natječaj za učitelja/icu geografije i kuhara/icu

Osnovna škola Tordinci

Školska ulica 26, 32214 Tordinci

KLASA: 602-02/20-03/101

URBROJ: 2196-117-20-01

Tordinci, 9. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Tordinci raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta:

 1. Učitelj geografije 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno, za rad u matičnoj školi, zamjena za roditeljski dopust;
 2. Kuhar – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, dvokratni rad u matičnoj školi, zamjena za porodiljni dopust.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola.

Uvjeti: opći i posebni prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnika o radu u OŠ Tordinci.

Prijava treba sadržavati:

 • zamolbu s osobnim podacima (u kojoj mora biti navedena adresa prebivališta i e-mail adresa) - vlastoručno potpisana,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pod istragom glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priloženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tordinci.

Natječaj traje od 9. ožujka do 17. ožujka 2020. godine.

Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole: Osnovna škola Tordinci, Školska ulica 26, 32214 Tordinci, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Procjena i vrednovanje kandidata biti će obavljena u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, a daljnji podaci vezani uz isto biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole

                                                             Ravnatelj škole

                                                             Antun Maletić, dipl. teol.

 

 

 

Ravnatelj Osnovne škole Tordinci donio je Odluku o poništenju natječaja za učitelja/icu geografije i kuhara/icu prema Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Priloženi dokumenti:
Odluka o ponistenju natjecaja.pdf

Natječaj za učitelja/icu glazbene kulture

Osnovna škola Tordinci

Školska ulica 26, 32214 Tordinci

KLASA: 602-02/20-03/45

URBROJ: 2196-117-20-01

Tordinci, 3. veljače 2020. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Tordinci raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu radnog mjesta:

 1. Učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno, za rad u matičnoj i područnoj školi.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola.

Uvjeti: opći i posebni prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnika o radu u OŠ Tordinci.

Prijava treba sadržavati:

 • zamolbu s osobnim podacima (u kojoj mora biti navedena adresa prebivališta i e-mail adresa) - vlastoručno potpisana,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pod istragom glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priloženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tordinci. Natječaj traje od 3. veljače do  11. veljače 2020. godine.

Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole: Osnovna škola Tordinci, Školska ulica 26, 32214 Tordinci, uz naznaku «za natječaj». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Procjena i vrednovanje kandidata biti će obavljena u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, a daljnji podaci vezani uz isto bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole.

                                                          Ravnatelj škole

                                                     Antun Maletić, dipl. teol.

 

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na temelju natječaja za učitelja/icu glazbene kulture upućuje sljedeći Poziv na testiranje u privitku.

 

Na temelju raspisanog natječaja za učitelja glazbene kulture Osnovne škole Tordinci (KLASA: 602-02/20-03/45, URBROJ: 2196-117-20-01) objavljenog 3. veljače 2020. godine, škola daje obavijest o izboru kandidata u privitku.

Natječaj za učitelja/icu geografije

Na temelju raspisanog Natječaja za učitelja geografije Osnovne škole Tordinci (KLASA: 602-02/19-03/246, URBROJ: 2196-117-19-01) objavljenog dana 9. listopada 2019. godine, škola daje obavijest o izboru kandidata.

 

Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru.pdf

            


About school

Gdje se nalazimo?


Klub prijatelja škole


 


Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Stanovništvo svijeta


Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 12. 2009.

Ukupno: 260240
Ovaj mjesec: 1402
Danas: 32
preskoči na navigaciju